Porady biznesowe online

Pieczątki online - akcesoria biurowe i porady biznesowe dla przedsiębiorców.

Jak odwołać się od decyzji ZUS-u – poradnik

Otrzymałeś z ZUS-u decyzję, która wzbudza Twoje wątpliwości? Spokojnie – nie musisz się z nią bezwarunkowo zgadzać! Obowiązujące przepisy prawa dają Ci możliwość, aby odwołać się od postanowienia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Sprawdź, jak powinno wyglądać pismo tego typu, jakie elementy musi zawierać i w jakim terminie powinieneś złożyć odwołanie, aby zostało rozpatrzone.

pieczatki-online.eu - Jak odwołać się od decyzji ZUS-u – poradnik

Ile czasu masz na złożenie odwołania do ZUS-u?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydaje decyzje m.in. w sprawach związanych z wysokością składek społecznych, prawem do pobierania zasiłku czy ustaleniem stopnia niepełnosprawności. Niestety, postanowienia ZUS-u często spotykają się ze sprzeciwem osób ubezpieczonych. Jeżeli Ty również nie zgadasz się z otrzymaną decyzją, powinieneś się od niej odwołać – możliwie jak najszybciej!

Zgodnie z prawem na złożenie odwołania od decyzji ZUS masz 30 dni. Jeżeli zdecydujesz się na wysłanie pisma pocztą, decydująca będzie data stempla, potwierdzająca nadanie w określonym terminie.

Jak dostarczyć odwołanie do ZUS-u?

Pismo, w którym odwołujesz się od decyzji ZUS-u, możesz dostarczyć na dwa sposoby:

  • osobiście – do właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
  • pocztą – najlepszym wyborem w tym wypadku będzie wysyłka pisma listem poleconym; dzięki potwierdzeniu odbioru będziesz mieć pewność, że dokument dotarł do adresata.

Niezależnie od wybranej metody, odwołanie powinno trafić do oddziału ZUS, który wydał niesatysfakcjonującą Cię decyzję.

Odwołanie do ZUS-u – co powinno zawierać?

Pomimo tego, że odwołanie składane jest do ZUS-u (na kopercie powinien znajdować się adres konkretnego oddziału ZUS), sam dokument powinien zostać zaadresowany do sądu (właściwego ze względu na miejsce Twojego zamieszkania oraz dla sprawy, będącej przedmiotem odwołania) za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Jeżeli Twój dokument dotyczy spraw związanych z rentą lub emeryturą, w polu adresata powinieneś umieścić właściwy sąd okręgowy.

Jeżeli odwołanie składasz w sprawie decyzji o stopniu niepełnosprawności, prawie do zasiłku lub innych świadczeń, zaadresuj je do odpowiedniego sądu rejonowego.

PRZYKŁAD
W lewym górnym rogu, gdzie zwyczajowo zamieszcza się dane adresata, powinna znaleźć się następująca treść (dane przykładowe):
Sąd Okręgowy w Warszawie
Aleja Solidarności 127
00-898 Warszawa
za pośrednictwem
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
III Oddział w Warszawie
Czerniakowska 16
00-701 Warszawa

W dalszej części dokumentu powinieneś zamieścić następujące informacje:
·        Twoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres zamieszkania);
·        numer oraz datę wydania decyzji, której dotyczy odwołanie (jeżeli odwołujesz się tylko od części decyzji, wyraźnie zaznacz to w treści);
·        uzasadnienie odwołania;
·        wnioski (np. przywrócenie prawa do zasiłku) oraz ich uzasadnienie;
·        odręczny podpis;
·        listę dokumentów, które załączasz do odwołania (jeżeli występują).

Złożenie odwołania od decyzji ZUS-u – co dalej?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zobowiązany jest do rozpatrzenia odwołania w ciągu 30 dni. Po tym czasie może przychylić się do Twoich wniosków lub odrzucić je – wówczas sprawa skierowana zostanie do sądu.

Jeżeli Twoje odwołanie trafi do sądu, wyznaczony zostanie termin rozprawy. Wówczas ostatecznie rozstrzygnięte zostanie, która ze stron ma rację.

Dodaj komentarz