Porady biznesowe online

Pieczątki online - akcesoria biurowe i porady biznesowe dla przedsiębiorców.

Jak prowadzić dokumentację powykonawczą?

Dokumentacja powykonawcza, wraz z innymi dokumentami dotyczącymi budowy, to zbiór materiałów, które muszą zostać przekazane inwestorowi po zakończeniu budowy i oddaniu gotowego budynku do użytkowania. Polskie prawo wymaga, aby dokumenty te były przechowywane tak przez cały okres istnienia danej budowli. Co musi znaleźć się w dokumentacji powykonawczej? Kto jest odpowiedzialny za jej przygotowanie? Odpowiadamy na te i inne pytania.  

Czym jest dokumentacja powykonawcza?

Definicja dokumentacji powykonawczej formułowana jest przez prawo budowlane (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 o prawie budowlanym). Zgodnie z nią, dokumentacja powykonawcza to dokumentacja budowy, uwzględniająca wszystkie zmiany, jakie zostały naniesione w trakcie prac budowlanych, a także powykonawcze pomiary geodezyjne.

Kto zajmuje się przygotowaniem dokumentacji powykonawczej?

Prowadzenie dokumentacji powykonawczej to jeden z podstawowych obowiązków kierownika budowy (więcej na ten temat możesz przeczytać w artykule: „Obowiązki i uprawnienia kierownika budowy”). To on, swoim podpisem i stemplem potwierdza większość dokumentów, jakie zawiera dokumentacja powykonawcza. Pieczątka kierownika budowy, którą składa się na pismach, musi być zgodna z wymogami prawa budowlanego, to znaczy zawierać następujące elementy:

 • tytuł zawodowy,
 • imię i nazwisko,
 • zakres uprawnień budowlanych,
 • numer ewidencyjny uprawnień budowlanych,
 • informację o stanowisku kierownika budowy.

Po zakończeniu budowy kierownik zobowiązany jest do przekazania dokumentacji powykonawczej inwestorowi. Ten z kolei powierza ją właścicielowi lub zarządcy nieruchomości, który ma obowiązek przechowywania dokumentacji powykonawczej przez cały okres istnienia budynku.

Co musi się znaleźć w dokumentacji powykonawczej?

Na dokumentację powykonawczą składają się następujące elementy:

 • pozwolenie na budowę (czyli dokument administracyjny z pieczęcią urzędową, pozwalający na rozpoczęcie robót budowlanych);
 • projekt budowlany, stanowiący załącznik do pozwolenia na budowę (zawiera zwykle projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany);
 • dziennik budowy, czyli dokumentacja przebiegu robót (więcej na ten temat możesz przeczytać w naszym artykule „Czym jest dziennik budowy?”);
 • protokoły odbiorów (zarówno częściowych, jak i całkowitych);
 • operaty geodezyjne;
 • książki obmiaru;
 • dziennik montażu (wymagany tylko w przypadku, gdy obiekt wznoszony jest metodą montażu);
 • rysunki oraz opisy niezbędne do realizacji budowy (opcjonalnie);
 • geodezyjne pomiary wykonawcze.

Konsekwencje w przypadku błędów

Zgodnie z postanowieniami prawa budowlanego, niedopełnienie obowiązku prowadzenia dokumentacji powykonawczej lub jej niedbałe przygotowanie (na przykład: nieodpowiednia pieczątka, dokumentacja powykonawcza niepełna, brak podpisów) może skutkować wszczęciem postępowania przeciwko kierownikowi budowy, w związku z odpowiedzialnością zawodową w budownictwie.

Najpopularniejsze wzory pieczątek do dokumentacji powykonawczej:

Zaprojektuj pieczątkę w systemie online »

Dodaj komentarz