facebookgoogleyoutube

Porady biznesowe online

Pieczątki online - akcesoria biurowe i porady biznesowe dla przedsiębiorców.

Dziennik budowy – czym jest, jak go prowadzić i kto stawia pieczątką budowlaną. ABC wiedzy

Rozpoczęcie każdej budowy – czy to prywatnego domu jednorodzinnego, czy bloku mieszkalnego – wiąże się z koniecznością dopełnienia szeregu formalności. Jednym z obowiązków inwestorów jest uzyskanie tak zwanego dziennika budowy. Z kolei do obowiązków kierowników budowy należy sumienne i rzetelne wypełnianie tego dziennika, czyli prowadzenie dokumentacji budowlanej już od chwili rozpoczęcia prac przygotowawczych, aż do ich ostatecznego zakończenia.

Czym jest dziennik budowy i jak go założyć

Dziennik budowy jest urzędowym dokumentem, który zawiera pełny opis przebiegu prac budowlanych i wszystkich istotnych zdarzeń, które miały miejsce podczas trwania robót. Kwestię posiadania i prowadzenia dziennika reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

Jeśli jesteś inwestorem, do Twoich obowiązków należy zgłoszenie się do organu, który wydał pozwolenie na budowę i złożenie wniosku o wydanie dziennika budowy (pozwolenie na budowę może wydać np. starosta lub wojewoda). Musisz dokonać tego jeszcze przed rozpoczęciem prac budowlanych, ale dopiero po uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na budowę. Dziennik powinien zostać wydany do 3 dni od chwili złożenia wniosku.

Fizycznie dziennik ma postać książki formatu A4 i zawiera wszystkie niezbędne elementy opisane w rozporządzeniu (rubryki, oświadczenia, protokoły itp.). Strony dziennika są ponumerowane, a każda występuje w 2 wersjach – oryginale i kopii. Na każdej ze stron powinna występować pieczątka urzędowa organu, który wydał dziennik.

Co zawiera dziennik budowy i kto może go wypełniać

Każdy dziennik budowy zawiera między innymi poniższe informacje:

 • Data wydania dziennika, jego numer i liczba stron,
 • Dane inwestora lub właściciela,
 • Dane kierownika lub kierowników budowy,
 • Rodzaj i adres prowadzonych robót,
 • Data wydania pozwolenia na budowę i jego numer,
 • Przebieg robót i opis ewentualnych nieprawidłowości.

Ponadto każda strona dziennika powinna zawierać dane osobowe, pełnioną funkcję i podpis osoby, która dokonała wpisu. Tę formalność ułatwia zwykle pieczątka budowlana, która zawiera wszystkie wymienione dane (tę funkcję dobrze spełnia pieczątka firmowa lub pieczątka imienna).

Osobami uprawnionymi do dokonywania wpisów są:

 • Inwestorzy,
 • Projektanci,
 • Kierownicy budowy,
 • Inspektorzy nadzoru inwestorskiego,
 • Uprawnieni geodeci,
 • Pracownicy organów uprawnionych do dokonywania kontroli na budowie (np. organ nadzoru budowlanego czy administracji budowlanej).

Co dzieje się z dziennikiem po zakończeniu budowy

Po zakończeniu prac budowlanych kierownik budowy dodaje wpis o zgodności prac budowlanych z projektem budynku, pozwoleniem na budowę i przepisami prawa budowlanego. Z dziennika należy wyrwać kopie wszystkich stron, a oryginał dołączyć do zawiadomienia o zakończeniu prac budowlanych razem z wnioskiem o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu. Kopie stron dołącza się do dokumentacji powykonawczej, którą należy przechowywać przez cały czas użytkowania obiektu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

ajax loader