Porady biznesowe online

Pieczątki online - akcesoria biurowe i porady biznesowe dla przedsiębiorców.

Wpis do Rejestru BDO (Baza danych odpadowych) – dla kogo jest obowiązkowy i co zmienia się od stycznia 2020?

Jeśli jesteś przedsiębiorcą i wprowadzasz na rynek produkty (w opakowaniach lub bez nich), wytwarzasz odpady lub nimi gospodarujesz, koniecznie sprawdź, czym jest Rejestr BDO i czy musisz mieć w nim swój wpis.

Rejestr BDO to baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami. Została ona wprowadzona przez Ministerstwo Środowiska, a jej celem jest przeciwdziałanie nieprawidłowościom, jakie występują w sektorze gospodarowania odpadami. Podmioty, które wprowadzają na rynek m.in. produkty w opakowaniach, muszą zarejestrować się w BDO. Które to podmioty? Czytaj dalej.

pieczatki-online.eu - Wpis do Rejestru BDO (Baza danych odpadowych) – dla kogo jest obowiązkowy i co zmienia się od stycznia 2020?

Co to jest i jak działa Rejestr BDO?

Rejestr BDO to tzw. Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujące odpadami. Jest integralną częścią bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, tzw. BDO. Przedsiębiorcy wpisani do Rejestru BDO zobowiązani są do prowadzenia w nim ewidencji i sprawozdawczości odpadów – począwszy od 1 stycznia 2020.

Jak przebiega proces wpisu do BDO? Dokonuje tego marszałek województwa, który wpisując przedsiębiorcę do BDO (na jego wniosek lub z urzędu), nadaje mu też indywidualny numer rejestrowy, a następnie zawiadamia o tym przedsiębiorcę. Numer z BDO należy umieszczać na dokumentach, które są bezpośrednio związane z działalnością objętą wpisem do Rejestru BDO. Są wśród nich faktury VAT, umowy kupna sprzedaży, paragony fiskalne, karty przekazania odpadów i ewidencji odpadów czy różnego rodzaju sprawozdania.

Ponieważ nie ma możliwości stworzenia katalogu dokumentów, na których konieczne jest umieszczanie numeru BDO (nie ma możliwości określenia wszystkich rodzajów dokumentów, jakie wykorzystuje się przy prowadzeniu działalności gospodarczej), warto zachować ostrożność i umieszczać numer na wszystkich pismach, mających charakter dokumentu i związanych z prowadzoną działalnością.

Kogo dotyczy obowiązek wpisu do Rejestru BDO?

Do Rejestru BDO musi wpisać się każdy przedsiębiorca, który:

  • Wprowadza na terytorium kraju produkty w opakowaniach, oleje smarowe, opony, baterie lub akumulatory, pojazdy, sprzęt elektroniczny i elektryczny;
  • Wytwarza odpady i prowadzi ich ewidencję;
  • Produkuje lub importuje opakowania, albo kupuje je od firm unijnych (w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych).

Jeśli chcesz sprawdzić, czy jesteś objęty obowiązkiem rejestracji, wypełnij interaktywną ankietę, dostępną na stronie BDO.

Przedsiębiorcy, którzy muszą wypełnić wniosek samodzielnie

Musisz samodzielnie złożyć wniosek o wpis do Rejestru BDO, jeśli Twoja działalność jest wymieniona w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Przedsiębiorcy, którzy zostaną wpisani do BDO z urzędu

Niektóre podmioty są wpisywane do Rejestru z urzędu przez marszałka województwa. Do tej grupy zaliczają się przedsiębiorcy, którzy uzyskali:

  • Pozwolenie na wytwarzanie odpadów,
  • Pozwolenie zintegrowane,
  • Zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów,
  • Decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi albo zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
  • Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
  • Koncesję na podziemne składowanie odpadów.

Brak numeru rejestrowego BDO na dokumentach – konsekwencje

Art. 194 punkt 1, podpunkt 5a) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach mówi, że za nieumieszczanie numeru rejestrowego BDO na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością, wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 63, grozi administracyjna kara od 1 000 zł do nawet 1 000 000 zł.

Jeśli kwalifikujesz się do obowiązkowego wpisu do Rejestru BDO i musisz umieszczać numer wpisu na dokumentach, najprostszym rozwiązaniem jest zawarcie go na pieczątce firmowej. Przykładowe wzory odbić pieczątek firmowych znajdziesz na naszej stronie. Przygotowaliśmy dla Ciebie także intuicyjny kreator pieczątek, dzięki któremu bez trudu zaprojektujesz odpowiedni dla siebie wzór.

Dodaj komentarz