Porady biznesowe online

Pieczątki online - akcesoria biurowe i porady biznesowe dla przedsiębiorców.

Czy podczas kwarantanny lub izolacji domowej pracownik może wykonywać swoje obowiązki zawodowe?

Czy kwarantanna i izolacja domowa to to samo? Czy przebywając na izolacji lub kwarantannie, można pracować? Kiedy pracownikowi przysługuje pełne wynagrodzenie, a kiedy może wnioskować o świadczenia chorobowe? Sprawdź, co na ten temat mówią przepisy.

Czy można pracować na kwarantannie
Zdjęcie VinzentWeinbeer z Pixabay

Izolacja i kwarantanna – czym się różnią?

Oba pojęcia, izolacja i kwarantanna, bywają używane zamiennie. W rzeczywistości nie są jednak synonimami. Oto, jakie są między nimi różnice:

Izolacji domowej podlegają osoby, które uzyskały pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa. Osoby, które mają objawy COVID-19 mogą zakończyć izolację po 3 dniach od ustąpienia objawów, ale nie wcześniej niż po 13 dniach od wystąpienia objawów. O zakończeniu izolacji decyduje lekarz POZ, a czas jej trwania może zostać wydłużony w zależności od indywidualnej sytuacji pacjenta. Osoby, u których nie wystąpiły objawy COVID-19 (ale które otrzymały pozytywny wynik testu na koronawirusa), kończą izolację po 10 dniach od uzyskania wyniku dodatniego. Jeśli osoba bezobjawowa przed otrzymaniem wyniku przebywała na kwarantannie, ten czas nie wlicza się do czasu izolacji.

Kwarantanną natomiastobejmuje się osoby zdrowe, które były narażone na zakażenie, np. miały bezpośredni kontakt z osobą chorą, a także osoby, które przekroczyły granicę zewnętrzną UE, mieszkają z osobą przebywającą na izolacji domowej, zostały skierowane na wykonanie testu na obecność wirusa czy mają objawy wskazujące na zakażenie wirusem SARS-CoV-2.

Ważne! Wytyczne na temat długości kwarantanny czy izolacji domowej mogą się dynamicznie zmieniać. Aktualnych informacji na ten temat szukaj na stronie pacjent.gov.pl, a także w Ustawie o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

Czy na kwarantannie można pracować?

Skoro na kwarantannie co do zasady przebywają osoby zdrowe lub takie, u których nie potwierdzono jeszcze wyniku testu na obecność wirusa SARS-Cov-2, jej nałożenie nie musi wiązać się z koniecznością przerywania pracy. Obowiązkowa kwarantanna nie jest traktowana jako niezdolność do pracy z powodu choroby. Jeśli jednak pracownik przebywa na kwarantannie, nie może opuszczać domu (lub innego miejsca wskazanego, jakie miejsce odbywania kwarantanny). Oznacza to, że nie może pojawić się w pracy, a jeśli pracodawca wyda mu polecenie służbowe o podjęciu pracy, musi to być praca zdalna.

Kiedy możliwy jest home office w miejscu odbywania kwarantanny? Oto warunki, które na to zezwalają:

  • stan zdrowia pracownika umożliwia mu wykonywanie obowiązków,
  • pracownik ma warunki do pracy w domu,
  • pracownik ma odpowiednie umiejętności do wykonywania pracy zdalnej,
  • nie ma przeszkód technologicznych do wykonywania obowiązków zawodowych w domu.

Pracownik, który kontynuuje prace podczas kwarantanny, zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia. Jeśli nie może wykonywać obowiązków zdalnie, przysługuje mu wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy. Osoba, która opiekuje się dzieckiem lub innym członkiem rodziny przebywającym na kwarantannie, może ubiegać się o zasiłek opiekuńczy.

Warto wiedzieć! Pracownik, który jest ubezpieczony i który przebywa na kwarantannie, nawet jeśli nie ma pozytywnego wyniku testu, ma prawo wystąpić o zasiłek do ZUS lub pracodawcy. Zasiłek jest równy 80% średniej pensji z ostatnich 12 miesięcy. W takiej sytuacji pracownik nie powinien jednak pracować i otrzymywać wynagrodzenia.

Czy można pracować na izolacji?

Jeśli wynik testu na obecność koronawirusa jest pozytywny, to na pracownika nakładana jest izolacja domowa. Czy izolacja domowa jest tożsama ze zwolnieniem lekarskim i niezdolnością do wykonywania obowiązków? Okazuje się, że nie zawsze.

Zwolnienie od pracy nie jest obowiązkowe i jeśli pracownik czuje się dobrze oraz jest w stanie wykonywać swoje obowiązki, może to robić dobrowolnie (pod warunkiem, że spełnione są pozostałe czynniki umożliwiające pracę zdalną). Z perspektywy ZUS, dopóki pracownik nie występuje o wypłatę świadczenia chorobowego, nie ma znaczenia, czy przebywa na izolacji, czy na kwarantannie. Innymi słowy, jeśli osoba zarażona koronawirusem chce pracować zdalnie, może to robić. ZUS nie ingeruje w ustalenia między pracodawcą a pracownikiem. Oczywiście, tak jak w przypadku kwarantanny, nie może kontaktować się osobiście z osobami spoza gospodarstwa domowego ani wychodzić z domu czy mieszkania.

Warto jednak pamiętać, że jeśli pracodawca ma świadomość, że pracownik jest lub może być zakażony koronawirusem, a mimo to nakłada na niego obowiązek pracy zdalnej, narusza przepisy BHP i naraża pracownika na odmowę przyznania zasiłku chorobowego, jeśli w trakcie izolacji czy kwarantanny osoba poczuje się gorzej i będzie chciała skorzystać z prawa do zasiłku. Pojawiają się głosy wśród prawników, które zalecają powstrzymanie się od wykonywania obowiązków w trakcie izolacji czy kwarantanny i zawnioskowanie do ZUS o przyznanie świadczenia chorobowego na cały ten okres.

Dodaj komentarz