Porady biznesowe online

Pieczątki online - akcesoria biurowe i porady biznesowe dla przedsiębiorców.

UMOWY W SPRAWIE PRACY | 3 rodzaje umów, które musisz znać.

W polskim prawie istnieje wiele rodzajów umów w sprawie pracy. Są nimi umowy zawierane na podstawie kodeksu pracy oraz na podstawie kodeksu cywilnego. Do najczęściej zawieranych należą umowa o pracę, umowa zlecenie i umowa o dzieło. Sprawdź, czym się charakteryzują, a także jakie prawa i obowiązki mają strony, które podpisują dokument.

Umowa cywilnoprawna – umowa o dzieło i umowa zlecenie

Umowa regulowana kodeksem cywilnym, nie jest umową o pracę. W związku z tym nie podlega przepisom kodeksu pracy. Nie ma w nich więc mowy o zatrudnieniu, pracodawcy czy pracowniku.

Do najpopularniejszych umów cywilnoprawnych należą:

  • Umowa zlecenie– jej przedmiotem jest wykonanie określonego zlecenia, czyli określonej czynności prawnej na rzecz zleceniodawcy. W umowie ustala się rodzaj oraz zakres czynności, a także wynagrodzenie i ramy organizacyjne. Zleceniobiorca jest zobowiązany do samodzielnego wykonania zlecenia, natomiast nie ponosi odpowiedzialności za bezpośredni efekt wykonanej pracy.
  • Umowa o dzieło – przedmiotem umowy jest rezultat (dzieło), który musi być precyzyjnie określony i, przynajmniej częściowo, mieć charakter materialny. Osoba, która podejmuje się wykonania dzieła, nie musi wykonywać go osobiście, ale odpowiada za działanie osób trzecich i ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady dzieła.

Za podpisanie umowy cywilnoprawnej zamiast umowy o pracę (gdy praca ma cechy charakterystyczne dla umowy o pracę), pracodawca może zostać obciążony karą nawet 30 000 zł.rodzaje umów o pracę

Umowa o pracę – rodzaje umów o pracę

Umowa o pracę jest regulowana Kodeksem pracy. Pracownik zobowiązuje się do starannego działania na rzecz pracodawcy, w określonym miejscu i czasie, w sposób ciągły, natomiast pracodawca – do zapłaty wynagrodzenia oraz zapewnienia bezpiecznych dla zdrowia i życia warunków pracy.

Strony podpisujące umowę o pracę są równe wobec prawa, jednak pracownik pozostaje podporządkowany wobec pracodawcy i musi wykonywać jego polecenia oraz wypełniać swoje obowiązki (ściśle określone w umowie).

Pracownik, który podpisuje umowę o pracę, jest chroniony kodeksem pracy. Pracodawca nie może zwolnić go z pracy bez zachowania okresu wypowiedzenia (ale i pracownik nie może odejść z dnia na dzień).

Najczęściej spotykanymi rodzajami umów o pracę są:

  • umowa na okres próbny (maksymalnie 3 miesiące),
  • umowa na czas określony (przedłużana maksymalnie 3 razy na czas nie dłuższy niż 33 miesiące),
  • umowa na czas nieokreślony,
  • umowa na zastępstwo (można przedłużać ją wielokrotnie).

Pieczątka na umowie o pracę i pieczątka na umowie cywilnoprawnej

Pieczątka na umowie cywilnoprawnej i umowie o pracę nie jest obowiązkowa, jednak konieczne jest podanie określonych danych i złożenie podpisu. Warto jednak wspomnieć, że firmowy stempel ułatwia pracę, gdyż można na nim zawrzeć niezbędne dane. Odpowiednie do tego są np. pieczątki firmowe (małe, średnie lub duże) czy pieczątki imienne.

Dodaj komentarz